Slovo na úvod

 

Milé kolegyne, milí kolegovia!

 

Po dvoch rokoch sa Vám opäť dostáva do rúk vedecký zborník zo série Jazyk – kultúra – spoločnosť (vzájomné súvislosti), s poradovým číslom tri. Rovnako, ako predchádzajúci zborník, i tento reflektuje primárne výskumy spojené s tematikou nami riešeného projektu KEGA 013UKF-4/2014: Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov, preto je logické, že vo väčšine príspevkov je nosnou témou práve úloha médií v spoločnosti a ich vplyv na jazyk a kultúru, otázky mediallingvistiky, a mediálnej reflexie obklopujúcej nás reality.

Kolegovia zo slovenských i zahraničných pracovísk sústredili svoje skúmanie na problematiku polykódovosti mediálneho textu (P.Adamka), analýzu mediálneho  a politického diskurzu (L. Alieva, N. Cingerová a K. Motyková, I. Dulebová, K. Hrčková, J. Gallo, R. Machová a T.-A.Herrmann), na ich jazykové atribúty a úlohu, ktorú zohrávajú v obohacovaní lexikálneho fondu jazyka (E. Markova, V. Vráželová), na výskum manipulatívnych (M. Szabóová), diplomatických (O. Ponomarenková) i kulinárskych diskurzov (E. Šestakovová); ďalší sa zamerali na reflexiu médií ako takých (M. Duleba), ale i  ich obsahov (K. Jakubovská). Celý rad príspevkov je venovaný problémom didaktiky cudzích jazykov vo vzťahu k profesionálnej kompetencii budúcich žurnalistov a pracovníkov médií (J. Ageeva, O. Csalová, L. Michelčíková, Z. Rebičová, O. Ruda, V. Smoláková, M. Szabóová, O. Škvareninová, E. Zelenická). Otázkam vzájomnej determinácie  jazyka, kultúry a spoločnosti sa venujú i ďalšie štúdie, ktoré sú zamerané na ruskú a sovietsku historickú toponymiku a antroponymiku (Ľ. Guzi), osobitosti nábožneského rozvrstvenia bieloruskej spoločnosti (S. Karasjevová – J. Škurovová – S. Šatravskij) i transformáciu filozofických disciplín (A. Dudčik).

Verím, že štúdie, ktoré sme do zborníka zaradili tentokrát, si nájdu svojho adresáta a stanú sa zdrojom inšpirácie pre ďalšie perspektívne výskumy v oblasti medialingvistiky, ako i v ďalších sférach.

Na záver by som sa rád úprimne poďakoval všetkým prispievateľom, ktorí sa podieľali na vzniku tohto zborníka, ale predovšetkým jeho recenzentom –  Doc. Anne Petríkovej, PhD. (Prešov) a Doc. PaedDr. Jane Waldnerovej, PhD. (Nitra).

Pavol Adamka

editor