Jazyk - kultúra - spoločnosť
(vzájomné súvislosti)
3

vedecký zborník

 

Zodpovedný redaktor:    Mgr. Pavol Adamka, PhD.

Vedecký redaktor:          Prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD.
 

Recenzenti:                     Doc. Anna Petríková, PhD.
                                        Doc. PaedDr. Jana Waldnerová, PhD.


Zborník vznikol v rámci riešenia projektu projektu KEGA 013UKF-4/2014: Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov.

Za obsahovú a jazykovú stránku príspevkov zodpovedajú jednotliví autori.
 
 
 
 

© Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016

ISBN 978-80-558-1079-9
EAN 9788055810799